Moms på renovationsydelser?

Landsskatteretten har den 19. november 2020 truffet afgørelse i sag SKM2020.459.LSR (https://skat.dk/skat.aspx?oid=2297779) om, at der ikke skal pålægges moms på renovationsydelser, når der er tale om private grundejere og grundejerforeninger, idet kommunen ikke er en offentligt forsyningsvirksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 2, nr. 2.
Dette gælder også andelsboligforeninger og ejerforeninger. Det er dog forudsat, at foreningen ikke er en afgiftspligt juridisk person, der har momspligtige transaktioner og taget fradrag for købsmomsen fra kommunen, hvilket heller ikke er almindeligt.
Indtil videre har de fleste – hvis ikke alle – kommuner pålagt moms på renovationsydelser, hvilket efter denne nyere afgørelse har vist sig at være uberettiget, idet momsen aldrig skulle have været pålagt.
Private grundejere og grundejerforeninger (samt antaget andelsforeninger og ejerforeninger) kan således søge momsen tilbagebetalt. Det er klart, at denne ændring i praksis er en større proces, hvorved kommunerne skal tilbagebetale og det skal klarlægges om det den almindelige forældelse på 3 år, der skal være styrende for tilbagebetalingen eller om det kun gælder fremadrettet.
Som følge af denne praksisændring forventes det dog, at Skattestyrelsen vil udarbejde et styresignal, hvori de vil redegøre for, hvordan denne ændring skal implementeres. Når styresignalet er offentliggjort, og Social- og Indenrigsministeriet har fået afklaret kommunernes refusionsmuligheder, vil kommuner have mulighed for at rette ind efter dette i forhold til tidligere års opkrævning, herunder størrelsen af et tilgodehavende samt hvordan det skal afregnes med borgerne.
Fremadrettet skal der med sikkerhed ikke pålægges moms på renovationsydelser, hvilket bl.a. Københavns Kommune har bekræftet over for Wantzin heller ikke vil ske.

København, den 26. marts 2021 | Denise Poulin Abrahamsen