GDPR

Wantzin Ejendomsadvokater opfylder de nye regler om GDPR. Vi sørger for, at det er transparent for vores kunder og brugere af vores hjemmeside, hvordan vi opbevarer og behandler data.

Persondatapolitik

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed: Wantzin Ejendomsadvokater Advokatanpartsselskab
Telefon: 33 13 11 35
E-mail: gdpr@wzn.dk
Hjemmeside: www.wzn.dk

Dataansvarlige, evt. repræsentant for dataansvarlige

Navn: Nicholas Wantzin
Telefon: 33 13 11 35
E-mail: gdpr@wzn.dk

Generelt om databeskyttelse i Wantzin Ejendomsadvokater

Som led i aktiviteter vedrørende websitet behandler vi personoplysninger. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine data.

Gennemsigtighed i databehandlingen

I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi behandler data om dig, og til hvilke formål de bliver behandlet. Du har modtaget eller modtager en del af de samme oplysninger, når du registrerer dine oplysninger på vores website.

Vedrørende oplysninger, der er givet på baggrund af samtykke:

Samtykke, inden vi behandler dine persondata

Inden vi behandler oplysninger om dig, indhenter vi samtykke til de specifikke formål, medmindre disse indhentes og behandles på andet legitimt grundlag.
Vi kan oplyse dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.
Et samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage. Se nedenfor, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage.

Videregivelse af personoplysninger sker ikke uden samtykke.

Vi videregiver persondata til andre aktører:

 • PLMedia ApS vedrørende hosting af hjemmesiden, wzn.dk
 • Würtz-Consult/Würtz-Design i forbindelse med udvikling og kommunikation på hjemmesiden, wzn.dk
 • MailChimp i forbindelse med nyhedsbreve.
 • Google: Vi benytter Google Analytics til at måle trafiks statistik på vores hjemmeside. Vi overfører kun oplysninger vedr. statistik til Google; herunder IP-adresse, hvilke sider du har besøgt, tidspunkt for besøg, og hvilke teknologier der er anvendt under besøget på hjemmesiden.
 • Google: Vi benytter Googles annonceservices til at vise dig målrettede annoncer, når du besøger andre hjemmesider.
 • Facebook: Vi har vi en virksomhedsside, og vi benytter Googles annonceservices til at vise dig målrettede annoncer, når du besøger andre hjemmesider.
 • LinkedIn: Vi har en virksomhedsside på LinkedIn.
Systemer som benyttes, og hvor der er indhentet databehandleraftaler: AdvoPro, EG Bolig, Unik Bolig4, Miele Vision2, Domstolenes Sagsportal, ProBo, Penneo. Disse systemer benyttes alle i forbindelse med boligadministration, køb/salg og leje.

Oplysning om tilbagetrækning af samtykke

Det er til enhver tid muligt for dig som registreret at trække dit samtykke tilbage.
Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, skal du sende en e-mail til gdpr@wzn.dk, hvorefter den dataansvarlige giver oplysning om, at samtykke er trukket tilbage. Du skal være opmærksom på, at trækker du dit samtykke tilbage, kan det have indflydelse på den måde, hvorpå vores website fungerer, eller der kan være ydelser, som vi ikke længere kan tilbyde, for eksempel nyhedsbreve. Nyhedsbreve kan også afmeldes ved at framelde dig nederst i et af de udsendte nyhedsbreve.

Der er situationer hvor det ikke er muligt at trække sit samtykke tilbage i forbindelse med administration af andelsboligforeninger, ejerforeninger samt lejemål.

Den registreredes rettigheder

Som registreret hos Wantzin Ejendomsadvokater har du følgende rettigheder. Nedenfor er angivet, hvordan Wantzin Ejendomsadvokater håndterer disse rettigheder, samt hvordan du som registreret kan udøve dine rettigheder.

Oplysning om registreredes rettigheder

Som registreret har du følgende rettigheder, som du også har fået oplyst, da du registrerede dig.
Hvis du har afgivet samtykke efter 20. juni 2018 i forbindelse med registrering på vores hjemmeside, har du modtaget en e-mail med samme oplysninger:

Dine rettigheder er:

• Ret til indsigt
• Ret til berigtigelse
• Ret til sletning
• Ret til indsigelse
• Ret til begrænsning
• Ret til dataportabilitet
• Ret til at tilbagetrække samtykke
• Ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden

Den dataansvarlige underretter uden unødig forsinkelse den registrerede om, hvordan virksomheden håndterer den registreredes udøvelse af registreredes rettigheder.

Sådan udøver du dine rettigheder

Ret til indsigt

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigt i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du som registreret gøre som følger:
Du skal sende en e-mail til gdpr@wzn.dk, og oplyse om anmodning til indsigt.

Ret til berigtigelse

Du har som registreret ret til at få berigtiget de oplysninger, vi behandler om dig,
Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til berigtigelse i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du gøre som følger:
Du skal sende en e-mail til gdpr@wzn.dk, og oplyse om hvilke informationer, som skal rettes.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du som registreret ret til sletning af de oplysninger, vi behandler om dig. Der er dog tilfælde, hvor vi har en retslig forpligtelse til at opbevare dem.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
Hvis du mener, at de persondata, som vi behandler om dig, er ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til sletning af de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du gøre som følger:
Du skal sende en e-mail til gdpr@wzn.dk, hvori det fremgår hvilke oplysninger, der ønskes slettet.
Den dataansvarlige vurderer ved modtagelse af den registreredes anmodning om sletning, om der findes undtagelser for sletning. I tilfælde af, at den dataansvarlige finder undtagelse for sletning, oplyser den dataansvarlige uden unødig forsinkelse om begrundelse og hjemmel for undtagelsen. Hvis der ikke findes undtagelser, sletter den dataansvarlige den registreredes personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med denne samtykkeerklæring, og meddeler den registrerede om dette.

Ret til indsigelse

Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigelse mod behandling af de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du som registreret gøre som følger:
Når vi behandler oplysninger om dig, har du ret til at gøre indsigelse, herunder også ret til at gøre indsigelse i forbindelse med profilering.
Hvis du vil gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger, skal du sende din indsigelse til gdpr@wzn.dk.
Hvis din indsigelse er berettiget, sikrer den dataansvarlige, at behandlingen af dine personoplysninger bringes til ophør, indtil en afgørelse om udfaldet af indsigelsen foreligger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har som registreret ret til at anmode om begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger.
Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til begrænsning af behandling af de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du gøre som følger:
Du skal skrive en e-mail til gdpr@wzn.dk, hvori det fremgår, at du som registrerede ønsker at udøve din ret til begrænsning mod behandling. Den dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger ikke længere bliver behandlet i virksomheden eller af eventuelle databehandlere, indtil begrænsningen ophører.

Ret til dataportabilitet

Du har som registreret ret til at anmode om portering af dine personoplysninger til en anden udbyder af samme ydelse.
Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til dataportabilitet af dine personoplysninger, der er givet til et givent formål, skal du gøre som følger:
Du skal skrive en e-mail til gdpr@wzn.dk, hvori det fremgår, at du som registrerede ønsker at udøve din ret til dataportabilitet. Den dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger leveres til den registrerede i et almindeligt og maskinlæsbart format.

Ret til tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at tilbagetrække en samtykkeerklæring, skal du gøre som følger:
Du skal skrive en e-mail til gdpr@wzn.dk, hvori det fremgår, at du som registreret ønsker at trække dit samtykke tilbage, samt til hvilket formål samtykket er givet.

Nyhedsbrev: Den registrerede kan til enhver tid trække sin samtykkeerklæring tilbage ved at afmelde sig nyhedsbrevet. Dette gøres ved, at den registrerede trykker på afmeld-knappen i nyhedsbrevet. Når den registrerede har gjort dette, sendes en sidste e-mail til den registrerede, hvori det fremgår, at samtykkeerklæringen er trukket tilbage, samt at de afgivne personoplysninger vil blive slettet.
Den dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysningerne ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet. Såfremt der ikke findes undtagelser eller lovmæssige forpligtelser for sletning, vil den dataansvarlige sikre, at personoplysningerne slettes.

Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed

Den registrerede kan indgive en klage til tilsynsmyndigheden ved at kontakte tilsynsmyndigheden. I Danmark er tilsynsmyndigheden Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside er det muligt at indgive en klage.

Dataansvarliges oplysningspligt

Hvis du som registreret har benyttet dine rettigheder til enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1 og artikel 18, underretter den dataansvarlige alle modtagere, som personoplysninger er videregivet til, så der foretages de nødvendige handlinger af parterne for at sikre den registreredes rettigheder.

Hvad bruger vi dine data til? (behandling af persondata)

Vi opbevarer og behandler oplysninger om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester. Vi opbevarer desuden data for at optimere vores kontakt med dig.
Vi anvender følgende data:

Almindelige persondata

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Bankoplysninger
 • Forbrug (el vand varme)
 • Forbrug (vaskeri)

Fortrolige persondata

 • CPR-nummer

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre legitime interesser og formål. Dette kan være ved at benytte kontaktformular på hjemmesiden eller ved bestilling af ydelser via hjemmesiden.

Det sker, når vi har brug for at udføre:

 • Administration af andelsboligforeninger og ejerforeninger samt køb/salg eller leje af bolig
 • Levering af vores ydelse
 • Opfyldelse af din anmodning om at modtage vores produkter eller tjenester
 • Forbedring af vores produkter og tjenester
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun relevante personoplysninger om dig

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, hvortil de er indsamlet. Det afhænger af formålet, hvilke oplysninger der er tilstrækkelige og relevante. Du bliver ved afgivelse af dine oplysninger orienteret om, hvorfor for vi indsamler de enkelte oplysninger. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet. Der kan være retslige forpligtelser, som gælder for den dataansvarlige, og som er årsag til, at vi indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger. Du kan altid anmode om indsigt jf. processen ovenfor.

Vi opdaterer løbende personoplysninger, når dette er muligt

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.
Flere af vores services afhænger af, at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor oplyse os om eventuelle urigtigheder eller ændringer i dine personoplysninger.
Vi bruger din e-mailadresse og dit navn i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Vi behandler naturligvis kun de oplysninger, som du har givet samtykke til.

Vi behandler almindelige og følsomme personoplysninger ved:

 • Administration af andelsboligforeninger og ejerforeninger samt køb/salg eller leje af bolig
 • Levering af vores ydelse
 • Opfyldelse af din anmodning om at modtage vores produkter eller tjenester
 • Forbedring af vores produkter og tjenester
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
 • Administration af din relation til os

Cookies benytter vi til flere formål på hjemmesiden. Læs mere i vores cookiepolitik, som du finder på hjemmesiden.

Behandlingssikkerhed – organisatorisk og teknisk

Hvilke organisatoriske foranstaltninger er der taget for at sikre oplysninger, som er afgivet.

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler og processer om informationssikkerhed
Vi har indført instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger

Når vi modtager dine oplysninger, bliver de opbevaret sikkert. Vi benytter fagsystemer, som stiller de tekniske garantier for den tekniske sikkerhed.

Organisatoriske foranstaltninger

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi sat faste processer op i forbindelse med de personer, der kan have kontakt med dine oplysninger.
Kun personer, der handler på direkte instruks fra dataansvarlige, kan få adgang til oplysninger i systemerne. Dette er sikret ved interne kontroller og processer samt nødvendig undervisning.

Overførsel til tredjeland

Det er kun i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve at data overføres til USA, hvor MailChimp har deres server setup.
Der overføres kun navn og e-mailoplysninger til MailChimp. MailChimp er sikret i forhold til de krav, der er sat fra EU Privacy shield programmet.

Cookies

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille fil med dataoplysninger. En cookie kan ikke ødelægge noget på din computer.
De bruges ofte til at give en bedre brugeroplevelse og til indsamling af oplysninger vedrørende brug af en hjemmeside.

Hvad bruger vi cookies til?

Vi benytter cookies på hjemmesiden, til dels med det formål at sikre at hjemmesiden virker ordentligt og giver dig en bedre brugeroplevelse. Derudover benytter vi cookies som kilde til statistik.
Hvis vi gemmer cookies på dit udstyr som del af en tjeneste, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi indhenter dit samtykke

Inden vi gemmer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

På vores website kan du finde flere oplysninger om vores brug af cookies samt afvise dem. Her finder du også vores cookiepolitik. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, kan du slette cookies i din browser jf. nedenstående afsnit.

Hvordan kan jeg undgå eller slette cookies?

Du kan til enhver tid slette cookies i browseren, men du skal være opmærksom på, at der kan være funktioner på hjemmesiden, der efterfølgende ikke virker optimalt.
Erhvervsstyrelsen har følgende vejledning til, hvordan du undgår cookies:
https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies