Oplysningspligt i henhold til de advokatetiske regler pkt. 13.1

Wantzin Ejendomsadvokater er etableret på følgende adresse:

Adelgade 15, 5.

1304 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33 13 11 35 samt på e-mailadressen info@wzn.dk.

Vores CVR-nummer er: 38 65 08 23.

Wantzin Ejendomsadvokater er organiseret som advokatanpartsselskab.

Wantzin Ejendomsadvokater har klientbankkonto i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en beret-tiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejen-dom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæs-sige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter be-løbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Wantzin Ejendomsadvokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Wantzin Ejendomsadvokater er omfattet af firmaets ansvars-forsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Wantzin Ejendomsadvokat, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Wantzin Ejendomsadvokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Wantzin Ejendomsadvokater er omfattet af Advokatsamfun-dets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. rets-plejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfun-dets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Wantzin Ejendomsadvokater og/eller utilfredshed med en af Wantzin Ejendomsadvokater advokaters adfærd, kan kli-enten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kron-prinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.